Överby 1:42 Östra HE 163

Detaljplanen vann laga kraft 28 november 2015

Justering av befintlig detaljplan.

Planområdet är ligger vid Havsstenfjordens norra strand cirka 4,5 kilometer väster om Torps köpcentrum. I planområdet ingår bland annat Åsholmsvägen, Järnklevevägen och de två Överbybergsvägarna.

Planens syfte är bland annat att möjliggöra justeringar av gränser mellan några tomter och allmän plats och att behålla havsutsikter genom att sätta nockhöjder som är anpassade till befintliga hus.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

HE163Planbeskr.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

HE163Genomf.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

HE163IllkartaA2.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

HE163Samrredo.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

HE163Utlåt.pdf.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00