Överby 1:42 Östra HE 163

Detaljplanen vann laga kraft 28 november 2015

Justering av befintlig detaljplan.

Planområdet är ligger vid Havsstenfjordens norra strand cirka 4,5 kilometer väster om Torps köpcentrum. I planområdet ingår bland annat Åsholmsvägen, Järnklevevägen och de två Överbybergsvägarna.

Planens syfte är bland annat att möjliggöra justeringar av gränser mellan några tomter och allmän plats och att behålla havsutsikter genom att sätta nockhöjder som är anpassade till befintliga hus.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00