Utby 2:7, bostäder

Planfakta

Plannamn: Detaljplan för del av Utby 2:7, bostäder
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Diarieummer: 2017/0572
Kommundel: Herrestad (Utby)

Planinformation

Planförslaget tillskapar tre tomter för enfamiljsbostäder.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2017-01-25
  • Samrådshandlingar togs fram under hösten 2019
  • Samråd genomfördes 28 februari - 20 mars
  • Granskning 29 juni - 20 juli 2020
  • Beslut om antagande samhällsbyggnadsnämnden 19 nov 2020, justerat 26 nov 2020
  • Planbeslutet har vunnit laga kraft den 2020-12-18

Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planen är på granskning
Karta som visar vart i kommunen planområdet ligger

Karta som visar vart planområdet ligger

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskr..pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankart..pdf
Ikon dokument/fil

Lagakraftbevis

Lagakraftbev..pdf
Ikon dokument/fil

Översiktskarta

Översiktskarta.pdf
Ikon dokument/fil

Granskningsutlåtande

Utlåt..pdf

Utredningar

Ikon dokument/fil

Geoteknik PM

PM2020-01-10.pdf
Ikon dokument/fil

Arkeologisk utredning

Arkeologisk undersökning RIO.pdf
Ikon dokument/fil

Dagvattenutredning

Dagvattenutredning.pdf
Ikon dokument/fil

Dagvattenutredning bilaga 2

Dagvattenutredn. bil M2 Plan.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00