Västra Utby, HE 141

Detaljplanen vann laga kraft 21 september 2007

Planen höjer byggrätterna för 13 befintliga tomter vid Söruddevägen och 11 befintliga tomter vid Hagabergsvägen.
Vidare möjliggörs 8-10 helt nya tomter med ny tillfartsväg från Söruddevägen. Samtliga bostadshus ska anslutas till det kommunala VA-nätet.

Efter samrådet har 6 befintliga tomter vid Söruddevägens norra del tagits bort ur denna plan, eftersom den geotekniska utredningen inte är färdig.
Kommunen har begärt att Länsstyrelsen upphäver gällande förordnande enligt 113 § byggnadslagen, 6 kapitlet 19 § plan- och bygglagen under de nya tomterna. Förordnandet innebär i korthet att markägaren till vägar och grönytor utan kostnad ska upplåta dessa ytor till en samfällighetsförening.

Förslag på sidor