Högås-Torp 1:4, HÖ 113

Detaljplanen vann laga kraft 9 september 2010

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av ett äldreboende samt en förskola i Rotviksbro.

Äldreboendet Åldersro som ligger vid Torp Köpcentrum behöver nya lokaler då byggnaden är gammal och sliten samt att markområdet behöver tas i anspråk för handelsområdets expansion.

Förslag på sidor