Högås-Torp 1:4, HÖ 113

Detaljplanen vann laga kraft 9 september 2010

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av ett äldreboende samt en förskola i Rotviksbro.

Äldreboendet Åldersro som ligger vid Torp Köpcentrum behöver nya lokaler då byggnaden är gammal och sliten samt att markområdet behöver tas i anspråk för handelsområdets expansion.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

HÖ113_Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

HÖ113_Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

HÖ113_Progredo.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

HÖ113_Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

HÖ113_Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00