Rotvik 1:9, HÖ 112

Detaljplanen vann laga kraft 17 februari 2010

Planområdet är beläget i Rotviksbro, i anslutning till korsningen mellan vägarna 160 och 161, cirka 15 kilometer väster om Uddevalla tätort.
Planområdet innefattar nuvarande handelsområde inklusive omkringliggande mark.
Planens syfte är att pröva lämpligheten av ett utökat handelsområde. Nuvarande detaljplan medger en handelsyta på cirka 3 000 kvadratmeter. Förslaget innebär en möjlighet till cirka 8 000 kvadratmeter handelsyta. Förslaget innebär också att ett mindre markområde redovisad som allmän plats (natur) med enskilt huvudmannaskap samt att nuvarande strandskyddsområde begränsas.