Rotvik 1:9, HÖ 112

Detaljplanen vann laga kraft 17 februari 2010

Planområdet är beläget i Rotviksbro, i anslutning till korsningen mellan vägarna 160 och 161, cirka 15 kilometer väster om Uddevalla tätort.
Planområdet innefattar nuvarande handelsområde inklusive omkringliggande mark.
Planens syfte är att pröva lämpligheten av ett utökat handelsområde. Nuvarande detaljplan medger en handelsyta på cirka 3 000 kvadratmeter. Förslaget innebär en möjlighet till cirka 8 000 kvadratmeter handelsyta. Förslaget innebär också att ett mindre markområde redovisad som allmän plats (natur) med enskilt huvudmannaskap samt att nuvarande strandskyddsområde begränsas.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00