Ljungs-Kärr 1:8, LJ 129

Detaljplanen vann laga kraft 14 juli 2005

Utsiktsvägen, Ljungskile

Detaljplanen syftar till att skapa en ny förskoletomt samt 1-2 nya tomter för flerbostadshus, vilka tillsammans beräknas kunna innehålla 40 - 60 bostäder.

Om förskolan inte skulle byggas blir det fler bostäder. Närmast Uddevallavägen föreslås i nordväst en tomt som kan inrymma flerbostadshus eller handel/ kontor.

Biltillfarten till det nya området är tänkt från Utsiktsvägen, förlagd i en ny sträckning.

Några befintliga villor ingår också i planen. Befintligt villaområde vid Kärrängsvägen ingår inte i planen, men får ändrad tillfart via nya Utsiktsvägen.

Mer information

Ikon dokument/fil

Program

Program.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta_A1.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

Progredo.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00