Ljungskile centrum, LJ 133

Detaljplanen vann laga kraft 11 maj 2006

Centrum ska inrymma handel, service, kontor och bostäder.

Tillgängligheten och trivseln för fotgängare ska förbättras. Vällebergsvägen ska även i fortsättningen vara tillåten för biltrafik och korttidsparkering, men bilarna ska hålla låga hastigheter och inte försvåra fotgängarnas framkomlighet och säkerhet.

Torget säkerställs genom att gamla inaktuella byggrätter tas bort. Upprustningar av gator och torg föreslås. Även parkeringarna ses över. Byggrätterna på de i huvudsak privatägda tomterna justeras och utbyggnader medges i många fall. På vissa miljömässigt värdefulla byggnader läggs rivningsförbud och skyddsbestämmelser.


Förslag på sidor