Ljungskile centrum, LJ 133

Detaljplanen vann laga kraft 11 maj 2006

Centrum ska inrymma handel, service, kontor och bostäder.

Tillgängligheten och trivseln för fotgängare ska förbättras. Vällebergsvägen ska även i fortsättningen vara tillåten för biltrafik och korttidsparkering, men bilarna ska hålla låga hastigheter och inte försvåra fotgängarnas framkomlighet och säkerhet.

Torget säkerställs genom att gamla inaktuella byggrätter tas bort. Upprustningar av gator och torg föreslås. Även parkeringarna ses över. Byggrätterna på de i huvudsak privatägda tomterna justeras och utbyggnader medges i många fall. På vissa miljömässigt värdefulla byggnader läggs rivningsförbud och skyddsbestämmelser.


Mer information

Ikon dokument/fil

Program

Program.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskrivning 10 mars.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomförande.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta norra

Plankarta norra.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta södra

Plankarta södra.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta norra

Illustration norr.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta södra

Illustration söder.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

Progredog.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samradsredogorelse.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00