Barkhögarne 7 med flera, 1129

Detaljplanen vann laga kraft 2011-07-14

Planområdet ligger vid Regementsvägen nära Västgötavägen i Uddevalla.

Planen har handlagts med så kallad enkelt planförfarande enligt 5 kapitlet 28 § Plan- och Bygglagen i dess tidigare lydelse. Planen syftar till att pröva områdets lämplighet för bostadsändamål: små flerbostadshus eller villor.

Planförslag upprättat den 13 december 2010 har varit föremål för samråd. Därefter har planen bearbetats något. Rättighet till en låg stödmur anges nu i planen. Geoteknisk utredning har utförts.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00