Björbäck 1:45, 1132

Detaljplanen vann laga kraft 2013-03-22

Utvidgning av industrifastigheter samt allmän plat, del av Björbäck 1:45 med flera.

Planområdet är cirka 40 000 kvadratmeter och ligger öster om Kurveröds industriområde. Planens syfte är att utöka två industritomter, att pröva ett område, tidigare planlagt som parkmark, för industriändamål samt att omvandla de interna gatorna i Björbäcks industriområde till allmän plats.

Miljö och Stadsbyggnadsnämnden har den 19 april 2012 beslutat att detaljplanen ska ställas ut för att pröva en utökning av industriändamålet inom Björbäcksområdet samt att omvandla kommunens industrigator till allmänplats.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1132Planbeskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

UA1132Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

UA1132Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

UA1132Utlåt.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00