Danmark, 1116

Detaljplanen vann laga kraft 11 november 2012

Området är beläget på Bohusgården och syftet med detaljplanen är i huvudsak att pröva lämpligheten av ytterligare parkeringsplatser på mark som enligt gällande plan är allmän plats, park.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1116 Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

UA1116 Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

UA1116 karta.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

UA1116 Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

UA1116 Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00