Eol 2, 1143

Detaljplanen vann laga kraft 2 maj 2016

Nybyggnation av flerbostadshus och kontor

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på en tomt vid Brattgatan med ca 60 lägenheter och ca 1000 kvadratmeter verksamhetsyta för kontor samt centrumändmål.

Befintlig detaljplan medger kontor i tre våningar, tomten är dock idag obebyggd och används för parkering.

Miljö och Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-02-18, § 47 att detaljplanen inte kan antas komma att medföra betydande miljöpåverkan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00