Epidemisjukhuset, 1118

Detaljplanen vann laga kraft 16 oktober 2008

Detaljplanen syftar till att möjligöra en ombyggnad av befintliga byggnader för att kunna inrymma bostäder.
Det skall även finnas möjlighet för mindre lokaler till kontor.  

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1118 Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

UA1118 Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

UA1118 Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

UA1118 Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00