Lyckornavägen vid Bratteforsån

Delar av Lyckornavägen i Ljungskile ska stabiliseras eftersom vägen har låg eller mycket låg säkerhet mot skred. Föreslagna åtgärder är erosionsskydd, avschaktningar och tryckbankar i och i anslutning till Bratteforsån för att förbättra dalgångens släntstabilitet.

Bratteforsån har höga naturvärden och Länsstyrelsen har konstaterat att åtgärderna innebär betydande miljöpåverkan, både med avseende på Natura 2000 och vattenverksamhet.

Arbete som har gjorts

  • Samrådsprocess mellan 16 maj - 7 juni, 2019
  • Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet och tillstånd enligt Natura 2000-bestämmelserna (11 och 7 kapitlet i Miljöbalken), samt övriga relevanta tillstånd och dispenser som behövs.
  • Huvudförhandling samt syn på plats är gjordes sommaren 2022 och ansökan avslogs av mark- och miljödomstolen. Beslutet överklagades.
  • Efter överklagan fick kommunen prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen.

Kritiska punkter

  • Erosion och markrörelser kontrolleras kontinuerligt. Övervakning pågår med fyra uppkopplade så kallade inklinometrar med inbyggda larm, inmätningar och avvägningar av dubbar i Lyckornavägen och på utvalda hus samt regelbunden erosionskartering längs ån.

Vad händer nu?

  • Dom inväntas från mark- och miljöverdomstolen.

Kontakt

Sofia Stengavel, kommunekolog

+46 522‑69 73 11

sofia.stengavel@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor