Lyckornavägen vid Bratteforsån

Delar av Lyckornavägen i Ljungskile ska stabiliseras eftersom vägen har låg eller mycket låg säkerhet mot skred. Föreslagna åtgärder är erosionsskydd, avschaktningar och tryckbankar i och i anslutning till Bratteforsån för att förbättra dalgångens släntstabilitet.

Bratteforsån har höga naturvärden och Länsstyrelsen har konstaterat att åtgärderna innebär betydande miljöpåverkan, både med avseende på Natura 2000 och vattenverksamhet.

Arbete som har gjorts

  • Samrådsprocess mellan 16 maj - 7 juni, 2019
  • Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet och tillstånd enligt Natura 2000-bestämmelserna (11 och 7 kapitlet i Miljöbalken), samt övriga relevanta tillstånd och dispenser som behövs. Prövningen hanteras av mark- och miljödomstolen.

Kritiska punkter

  • Erosion och markrörelser kontrolleras kontinuerligt. Övervakning pågår med fyra uppkopplade så kallade inklinometrar med inbyggda larm, inmätningar och avvägningar av dubbar i Lyckornavägen och på utvalda hus samt regelbunden erosionskartering längs ån.
  • Beviljat anslag från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inväntas.

Vad händer nu?

  • Tillstånd av mark- och miljödomstolen inväntas.
  • Huvudförhandling samt syn på plats är inplanerad i maj månad 2022.

Kontakt

Sofia Stengavel, kommunekolog

+46 522‑69 73 11

sofia.stengavel@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor