Skredsäkring längs Bäveån

Området kring Bäveån i centrala Uddevalla är i förändring. För att skydda befintlig stad från de återkommande översvämningarna och framtida skyfall arbetar Uddevalla kommun med att ta fram lösningar för att klimatanpassa staden.

En vacker illustration över Uddevallas hamninlopp

Fördjupad förstudie (Klicka för att öppna)

Centrala Uddevalla är beläget i ett låglänt område med Bäveån som strömmar genom staden och delar den i en nordlig och en sydlig del. Staden drabbas återkommande av översvämningar vid högvatten i Byfjorden. Runtom staden är terrängen högre vilket gör att det också samlas stora mängder vatten från omgivningarna i stadens centrala delar vid kraftig nederbörd vilket ger risk för översvämningar och skador på byggnader.

Se filmen som förklarar hur vattnet och havet påverkar Uddevalla.

Filmen är framtagen av Sydväst arkitektur och landskap.

Skydd mot stigande hav och extremhändelser

Flera utredningar har gjorts för att bestämma lämplig höjd på ett översvämningsskydd mot det stigande havet samt föreslå lämpliga åtgärder för att klimatanpassa det vattennära Uddevalla mot framtida översvämningar.

I Uddevallas fördjupade förstudie har nya resultat från klimatforskningen vävts in i klimatanpassningsarbetet. För att skydda Uddevalla mot översvämningar som beräknas kunna inträffa omkring år 2100 skulle vi behöva en skyddsnivå med höjden +2,8 meter. Eftersom vår kunskap om klimatpåverkan troligtvis kommer att öka genom åren så väljer Uddevalla istället att planera för ett skydd som räcker för omkring år 2070. Det vill säga en skyddsnivå på + 2,3 meter högt, men med en möjlighet att på lång sikt kunna förändra eller bygga till skyddet. För vem vet hur vi bygger om 40-50 år?

Skyfallshändelser

Vi har en mängd dagvattenledningar och dagvattendiken för att avvattna staden vid regn. Många av dem är gamla. Dagens ledningssystem dimensioneras för att klara en viss regnmängd, men vid skyfall får man räkna med en avrinning ovanför markytan.

Eftersom skyfallsvatten i Uddevalla söker sig mot Bäveån har vi gjort simuleringar för att ta reda på vad som händer vid ett skyfall om vi bygger ett översvämningsskydd längs Bäveån med höjden +2,3 meter.

 • Södra sidan Bäveån
  På den södra sidan försämras situationen genom att de redan instängda och översvämmade områdena får ett ökat vattendjup.
 • Norra sidan Bäveån
  På den norra sidan blir däremot konsekvenserna mycket större. De stora dagvattenledningarna kommer inte att räcka till för att avleda vattnet vilket gör att vattennivån kommer att stiga på insidan av översvämningsskyddet tills dess att det rinner över och ut i Bäveån. Översvämningsskyddet kommer i praktiken att skapa en fördämning så att en sjö bildas på insidan.

Tänkbara lösningar

Det är uppenbart att bygget av ett översvämningsskydd längs med Bäveån medför en tydligt förhöjd översvämningsrisk från skyfall. Vi planerar att klimatanpassa Uddevalla genom att bland annat:

 1. Skapa öppningsbara delar i översvämningsskyddet så att skyfallsvattnet kan passera ut i Bäveån.
 2. Kanalisera vattnet i skyfallsleder som leder vattnet mot översvämningsskyddets öppningar.

Tidsplan

 • 2018-2020 utredningsfas
 • 2021-2027 projekteringsfas
 • 2023-2033 genomförandefas

Status: Kommunfullmäktige godkände 8 november 2023 skyfallsstrategin för Uddevalla.
Läs vår Skyfallsstrategin i kommunfullmäktiges protokoll sidan 18 Pdf, 360.6 kB.

Kritiska punkter: De kostnadsberäkningar som tagits fram visar på ökade kostnader jämfört med tidigare studier. Den största anledningen är skyfallsåtgärder och omfattande skredåtgärder. Dåliga markförutsättningar gör dessutom genomförandet svårkalkylerat.

Förslag på sidor