Eget avlopp

Om det inte finns kommunala ledningar för vatten och avlopp, måste du som fastighetsägare själv ordna rening av avloppsvatten för din fastighet. Det krävs tillstånd för egen avloppsrening och kommunen gör tillsyn på din reningsanläggning.

Du är själv ansvarig att se till att den egna reningsanläggningen fungerar som den ska och måste därför se över din avloppsanläggning regelbundet.

Ansöka om avlopp

För att få anlägga en egen avloppsanläggning måste du ha tillstånd från miljökontoret på samhällsbyggnad. Du får inte börja gräva eller ändra ditt befintliga avlopp, utan skriftligt beslut eller besked från miljökontoret.

Du kan välja bland de lösningar som uppfyller miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. Läs mer på våra sidor om avloppsteknik.

Se till att din ansökan är komplett när du skickar in den

För en snabb handläggningstid är det viktigt att du kommer ihåg att:

  • Skicka med situationsplan/karta och viktiga detaljer som egna och grannarnas vattentäkter.
  • Ta reda på och redovisa vilka vattentäkter som finns nedanför och påverkas av ditt planerade avlopp.
  • Redogör för en robust efterpolering vid ansökning om tekniskt avancerad teknik, så som exempelvis minireningsverk.

De vanligaste avgifterna år 2024

Timavgift tas ut utifrån nedlagd tid i ett ärende. Avgift per timme är 1 146kronor.

Åtgärd


Kronor

Installera en avloppsanläggning utan utsläpp till mark eller vatten (ex. sluten tank)


4 584

Installera en avloppsanläggning med utsläpp till mark eller vatten (ex. minireningsverk eller annan reningsanläggning) dimensionerad för 1-5 hushåll.


9 168

Installera en avloppsanläggning med utsläpp till mark eller vatten (ex. minireningsverk eller annan reningsanläggning) dimensionerad för fler än 5 hushåll.


Timavgift

Kontroll/tillsyn av avloppsanläggning


Timavgift

Installera torrtoalett


1 146


Har du frågor om avlopp?

Kontakta oss om vatten och avlopp>>

Förslag på sidor