Eget avlopp

Om det inte finns kommunala ledningar för vatten och avlopp, måste du som fastighetsägare själv ordna rening av avloppsvatten för din fastighet. Det krävs tillstånd för egen avloppsrening och kommunen gör tillsyn på din reningsanläggning.

Du är själv ansvarig att se till att den egna reningsanläggningen fungerar som den ska och måste därför se över din avloppsanläggning regelbundet.

Ansökningsprocess

För att få anlägga en egen avloppsanläggning måste du ha tillstånd från bygg- och miljöprövningsenheten på samhällsbyggnad. Du får inte börja gräva eller ändra ditt befintliga avlopp, utan skriftligt beslut eller besked från samhällsbyggnad.

Du kan välja bland de lösningar som uppfyller miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. Läs mer på våra sidor om avloppsteknik. En bedömning om den valda avloppslösningen uppfyller miljöbalkens krav görs i varje enskilt fall och varierar beroende på miljöns känslighet och närheten till dricksvattenbrunnar.

Så här går det till:

 1. Undersök vilka avloppsanläggningar som kan vara lämpliga för din fastighet. Ta gärna hjälp av en entreprenör.
 2. Bestäm dig för vilken avloppsanläggning du vill ha.
 3. Fyll i och skicka in ansökningsblankett, se nedan under Mer information.
 4. Samhällsbyggnad bedömer din ansökan.
 5. Du får ett beslut.
 6. Börja planera för att gräva ner din anläggning.
 7. Meddela oss innan du börjar gräva.
 8. Fyll i och skicka in intyg.

Läs mer om hur det går till när du ansöker om avlopp

Besök gärna Avloppsguiden för att få mer information.

De vanligaste avgifterna år 2023

Timavgift tas ut utifrån nedlagd tid i ärendet. Avgift per timme är 1 121 kronor.

Åtgärd


Kronor

Installera en avloppsanläggning utan utsläpp till mark eller vatten (ex. sluten tank)


4 484

Installera en avloppsanläggning med utsläpp till mark eller vatten (ex. minireningsverk eller annan reningsanläggning) dimensionerad för 1-5 hushåll.


8 968

Installera en avloppsanläggning med utsläpp till mark eller vatten (ex. minireningsverk eller annan reningsanläggning) dimensionerad för fler än 5 hushåll.


Timavgift

Kontroll/tillsyn av avloppsanläggning


Timavgift

Installera torrtoalett


1 121


Se till att din ansökan är komplett redan när du skickar in den

För en snabb handläggningstid är det viktigt att du kommer ihåg att:

 • Skicka med situationsplan/karta och viktiga detaljer som egna och grannarnas vattentäkter.
 • Ta reda på och redovisa vilka vattentäkter som finns nedanför och påverkas av ditt planerade avlopp.
 • Redogör för en robust efterpolering vid ansökning om tekniskt avancerad teknik, så som exempelvis minireningsverk.

Har du frågor om avlopp?

Kontakta oss om vatten och avlopp>>

Förslag på sidor