Ansöka om avlopp

Här får du tips och information när du ska anlägga ett nytt avlopp.

För att få installera en egen avloppsanläggning måste du ha tillstånd från kommunen. Det är miljökontoret på samhällsbyggnad som handlägger avloppsärenden. Du får inte börja gräva eller ändra ditt befintliga avlopp, utan skriftligt beslut eller besked från miljökontoret.

Några råd innan du börjar:

 • Är ansökan komplett när den skickas in blir handläggningstiden kortare.
 • Vi hjälper dig gärna med information om vad som är aktuellt i ditt område och för din fastighet. Vilka reningskrav gäller? Vilka avloppslösningar klarar kraven?
 • Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt själv. Börja med våra informatonssidor med bra länkar till information.
 • Kontakta gärna olika entreprenörer för kostnadsförslag! Kostnaden kan variera mellan entreprenörer och mellan olika tekniker/ typer av anläggningar. En del entreprenörer anlägger endast en viss typ av anläggning.
 • Besök gärna Avloppsguiden för att få mer information.

När du söker avlopp går det till såhär

En bedömning om den valda avloppslösningen uppfyller miljöbalkens krav görs i varje enskilt fall och varierar beroende på miljöns känslighet och närheten till dricksvattenbrunnar.

En avloppsanläggning måste göras på ett professionellt sätt. Om du inte har tillräckliga kunskaper för att välja anläggning, undersöka marken eller utföra anläggningen behöver du ta in sakkunnig hjälp. Kontakta gärna oss på miljökontoret innan du lämnar in din ansökan om du har frågor.

Alternativ på olika reningsanläggningar>>

När du bestämt dig för vilken avloppsanläggning du vill ha, lämnar du in din ansökan antingen via e-tjänst eller blankett. I ansökan ska du ha med:

 • ansökningsblankett eller ifyllt e-tjänst,
 • situationsplan/kartskiss och
 • annat underlag som krävs i vissa fall, anges i e-tjänsten eller på blanketten.

E-tjänster och blanketter>

Situationsplan(kartskiss)

Du ska skicka med en skalenlig kartskiss av din och omgivande fastigheter. Var noggrann, rätt ifylld ansökan och tydlig situationsplan kortar ner handläggningstiden.

På situationsplanen ska du markera in (se bilden nedan för hjälp):

 • Avloppsanläggningen, samtliga delar,
 • Utsläppspunkt, var det renade avloppsvattnet planeras släppas ut
 • Placering av grundvattenrör (om du ska anlägga en infiltrationsbädd)
 • Dricksvattenbrunnar, samtliga brunnar inom cirka 50 meter uppströms och cirka 200 meter nedströms den planerade avloppsanläggningen,
 • Avstånd mellan dricksvattenbrunnar och anläggningen/bädden samt mellan dricksvattenbrunnar och utsläppspunkten för renat avloppsvatten och
 • Uppställningsplats för renhållningsfordon.


I vissa områden, och för vissa anläggningar krävs mer noggranna undersökningar på platsen där du tänkt lägga ditt avlopp.

Det kan vara exempelvis:

Under respektive länk finns information i pdf, som du kan skriva ut och använda vid undersökning av platsen.

Bild som exempel på situationsplan

En bild som visar alla de delar som punktats upp i listan

Bedömning

När du lämnat in din ansökan så gör vi en bedömning av vilka krav som gäller på just din fastighet. Sedan avgör vi om anläggningen som du ansökt om klarar kraven. Vi kontrollerar även att avloppsanläggningen och ledningar som går till och från anläggningen inte ligger för nära vattenbrunnar.

Komplettering

Om vi saknar någon uppgift för att kunna göra en bedömning får du ett brev eller ett mail där vi ber dig skicka in det vi saknar.

Besök på fastigheten & grannars synpunkter

Om vi bedömer att anläggningen klarar kraven besöker vi din fastighet, kontakta oss om du vill vara med vid besöket. Andra fastighetsägare som vi bedömer är berörda av din planerade anläggning, till exempel dina grannar, får tillfälle att yttra sig över din ansökan.

Efter att vi har besökt din fastighet och fått in alla uppgifter vi behöver så tar vi beslut i ditt ärende. Om vi bedömer att anläggningen klarar de krav som ställs får du ett tillstånd.

Om vi bedömer att anläggningen inte klarar kraven

Om vi är osäkra på om anläggningen som du vill ha klarar av de krav som ställs så kommer vi att skicka ett brev där vi förklarar varför och du får möjlighet att bemöta detta innan vi bestämmer om vi ska godkänna din ansökan eller inte. Om vi efter kontakt med dig fortfarande inte bedömer att anläggningen du vill ha lever upp till kraven lämnar vi ett beslut om avslag.

Hur lång tid tar det?

Räkna med att det tar omkring åtta veckor innan du får ett beslut, men kom ihåg att denna tidsangivelse gäller från att ansökan är komplett. Saknar vi uppgifter och behöver påminna kan handläggningen bli längre. Är det en enklare ansökan, så som enbart en sluten tank för toalett, kan vi många gånger lämna besked snabbare än de åtta veckorna ovan.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. Avgifterna varierar beroende på vilken typ av avloppsanläggning du ansöker för. Avgiften för vår handläggning är däremot samma, oavsett om det blir ett tillstånd eller om det blir ett avslag.

Anläggningen måste utföras av en sakkunnig person. Tänk på att om det varit berörda grannar i ärendet så kan du behöva vänta på att beslutet vinner laga kraft innan du får börja arbetet. Att beslutet vunnit laga kraft innebär att alla som varit berörda av dina planer har fått en kopia på beslutet och tiden för dem att överklaga beslutet, tre veckor, har gått ut.

När avloppsanläggningen är klar ska den som anlagt ditt avlopp fylla i ett intyg om installationen. Intyget ska skickas in till oss senast tre veckor efter anläggningen är klar!

Nu ska du som fastighetsägare sköta din nya avloppsanläggning på det sätt som tillverkaren säger och utan att det uppstår några problem för människors hälsa eller för miljön.

Intyg efter installation av avlopp>>

Förslag på sidor