Ansöka om avlopp

Här får du tips och information när du ska anlägga ett nytt avlopp.

För att få installera en egen avloppsanläggning måste du ha tillstånd från samhällsbyggnad. Du får inte börja gräva eller ändra ditt befintliga avlopp, utan skriftligt beslut eller besked från samhällsbyggnad.

När du söker avlopp går det till såhär

1. Val av avloppsanläggning

En avloppsanläggning måste göras på ett professionellt sätt. Om du inte har tillräckliga kunskaper för att välja anläggning, undersöka marken eller utföra anläggningen behöver du ta in sakkunnig hjälp. Kontakta gärna samhällsbyggnad innan du lämnar in din ansökan om du har frågor.

Alternativ på olika reningsanläggningar hittar du här

2. Fyll i och skicka in blanketten

När du bestämt dig för vilken avloppsanläggning du vill ansöka om så skickar du in ansökningsblanketten, situationsplan/kartskiss och andra nödvändiga handlingar som anges på ansökningsblanketten.

Blanketter hittar du här

Räkna med att det tar omkring åtta veckor innan du får ett beslut, men kom ihåg att denna tidsangivelse gäller från att ansökan är komplett. Saknar vi uppgifter och behöver påminna kan handläggningen bli längre. Är det en enklare ansökan, så som enbart en sluten tank för toalett, kan vi många gånger lämna besked snabbare än de åtta veckorna ovan.

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. Avgifterna varierar beroende på vilken typ av avloppsanläggning du ansöker för.

3. Samhällsbyggnad bedömer din ansökan

När du lämnat in din ansökan så gör vi en bedömning av vilka krav som gäller på just din fastighet. Sedan avgör vi om anläggningen som du ansökt om klarar kraven. Vi kontrollerar även att avloppsanläggningen och ledningar som går till och från anläggningen inte ligger för nära vattenbrunnar.

Om vi saknar någon uppgift för att kunna göra en bedömning får du ett brev eller ett mail där vi ber dig skicka in det vi saknar. Om vi bedömer att anläggningen klarar kraven besöker vi din fastighet, kontakta oss om du vill vara med vid besöket. Andra fastighetsägare som vi bedömer är berörda av din planerade anläggning, till exempel dina grannar, får tillfälle att yttra sig över din ansökan.

4. Du får ett beslut

Efter att vi har besökt din fastighet och fått in alla uppgifter vi behöver så tar vi beslut i ditt ärende. Om vi bedömer att anläggningen klarar de krav som ställs får du ett tillstånd.

Om vi är osäkra på om anläggningen som du vill ha klarar av de krav som ställs så kommer vi att skicka ett brev där vi förklarar varför och du får möjlighet att bemöta detta innan vi bestämmer om vi ska godkänna din ansökan eller inte. Om vi efter kontakt med er fortfarande inte bedömer att anläggningen du vill ha lever upp till kraven lämnar vi ett beslut om avslag. Avgiften för vår handläggning är samma, oavsett om det blir ett tillstånd eller om det blir ett avslag.

5. Planera för att gräva ner din anläggning

Anläggningen måste utföras av en sakkunnig person. Tänk på att om det varit berörda grannar i ärendet så kan du behöva vänta på att beslutet vinner laga kraft innan du får börja arbetet. Att beslutet vunnit laga kraft innebär att alla som varit berörda av dina planer har fått en kopia på beslutet och tiden för dem att överklaga beslutet, tre veckor, har gått ut.

6. Meddela oss innan du börjar gräva och skicka in intyg

Ring oss innan du börjar gräva för din nya anläggning så vi kan notera detta. I samband med att vi skickade ut ditt tillstånd så fick du också ett intyg som den som anlägger ska fylla i. Intyget ska sedan skickas in till oss och vi kommer då att svara med ett föreläggande om skötsel. Det innebär att du som fastighetsägare nu ska sköta din nya avloppsanläggning på det sätt som tillverkaren säger och utan att det uppstår några problem för människors hälsa eller för miljön.

Förslag på sidor