Vad innehåller avloppsvattnet

Avloppsvatten innehåller näringsämnen och bakterier som finns naturligt i vår miljö, men när de kommer ut i för stora mängder eller på fel plats blir de till föroreningar som kan påverka våra miljö och hälsa negativt. Därför måste avloppsvattnet renas på ett bra sätt.

Smittämnen

Avloppsvatten kan innehålla bakterier, virus och parasiter som kan ge upphov till sjukdomar hos människor och djur. Det är framförallt på grund av denna risk som avloppsvattnet måste renas för att inte utgöra risk för människors hälsa.

Näringsämnen

Näringsämnen som kväve och fosfor i avloppsvattnet, framförallt från toaletten, är en resurs som kan fungera som gödning för växter. Om näringsämnen släpps ut i diken och vattendrag i för stora mängder bidrar dessa ämnen till övergödning av sjöar och hav. Övergödningen leder till en onormalt stor tillväxt av alger och andra växter som när dom dör förbrukar syre vid nedbrytningen. På så sätt leder övergödning till syrebrist och i värsta fall döden för fisk och bottenlevande djur.

Mediciner och kemikalier

Avloppsvattnet kan innehålla rester från mediciner och kemikalier från hushållen. Det är mycket viktigt att tänka på att allt som hälls ut i avloppet kommer ut i vår miljö! En avloppsanläggning klarar inte av att rena annat än toalett-, bad-, disk- och tvättvatten. Mediciner som blivit kvar ska lämnas in till apoteket och kemikalier till en mottagningsstation för farligt avfall.

Glykol i avloppet

Använd aldrig glykol i dina vattenlås för att förhindra frysning. Det finns alternativa metoder som är bättre.

Vatten från backspolning

Vattnet från backspolning av ett vattenreningsfilter ska inte ledas till avloppsanläggningen. Den främsta anledningen är att det går åt stora mängder vatten på kort tid vid backspolning och avloppet blir därför snabbt överbelastat. Backspolningen kan innehålla ämnen som kan förstöra biohuden i avloppsanläggningen och därmed försämra reningen.

Vatten som backspolat ett vattenreningsfilter bör omhändertas som dag- eller takdräneringsvatten, exempelvis till en stenkista eller annan anläggning för dräneringsvatten.

Förslag på sidor