Krav på rening av avloppsvatten

Avloppsvatten ska renas på ett bra sätt för att inte ställa till problem för hälsa och miljö. Här ser du vilka krav som gäller för rening av avloppsvattnet.

Miljöskydd

I de västra, mer kustnära delarna av Uddevalla kommun (exempelvis hela Bokenäset, Hogstorp, Forshälla och Ljungskile) gäller generellt vad man kallar för hög skyddsnivå för miljöskydd. Det är på grund av att vattnet från hushållen i de kustnära delarna relativt snabbt når de kringliggande fjordarna. Vad som gäller för de olika skyddsnivåerna kan du läsa nedan. En individuell bedömning görs emellertid vid varje ärende om vilken rening som krävs. I vissa fall kan områdets känslighet göra att ännu högre reningsgrad behövs, till exempel när vattnet rinner ut i ett Natura 2000-område.

I de östra delarna av kommunen (exempelvis Fagerhult, Lane-Ryr och Stenshult) är det ett längre avstånd till havet och här gäller vanligtvis normal skyddsnivå för miljöskydd. Om avloppet är planerat närmare vattendrag än 100 meter kan man räkna med en snabb transport av näringsämnen och då gäller kravet på hög skyddsnivå även här. Varje ärende prövas individuellt utifrån de förutsättningar som gäller på platsen.

Hälsoskydd

För hälsoskydd görs alltid en bedömning där miljökontoret tar hänsyn till anordningens robusthet, rening av sjukdomsframkallande mikroorganismer samt platsen för utsläpp av renat avloppsvatten. Hårdare krav gäller exempelvis i vattenskyddsområden, nära brunnar, nära badplatser, i närheten av betande djur eller i områden där många människor vistas.

Om det finns vattentäkter nedströms platsen där man tänkt sitt avlopp kan det behövas tät avloppsanläggning där utloppet leds i en tät ledning förbi vattentäkterna nedanför. Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 ger vägledning till vilka skyddsavstånd som krävs.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd

Kraven som gäller i Uddevalla är hämtade från Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar, 2016:17, se under Mer information.

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av miljödepartementen att uppdatera lagstiftningen kring små avlopp och detta arbete pågår just nu.

Miljöskydd, krav i korthet

Hög skyddsnivå

Anläggningen ska förväntas uppnå minst 90% reduktion av organiska ämnen mätt som BOD7*, minst 90% reduktion av fosfor och minst 50% reduktion av kväve.

Normal skyddsnivå

Anläggningen ska förväntas uppnå minst 90% reduktion av organiska ämnen mätt som BOD7* och minst 70% reduktion av fosfor.

Hälsoskydd, krav i korthet

Hög skyddsnivå

Anläggningen ska reducera utsläppen av bakterier och virus till ett absolut minimum, och samtidigt vara så robust som möjligt, det vill säga kräva minimalt med skötsel och tillsyn och innehålla få delar som kan göra att funktionen avtar eller upphör på kort tid.

Normal skyddsnivå

Anläggningen ska reducera utsläppen av bakterier och virus och samtidigt vara robust, det vill säga kräva minimalt med skötsel och tillsyn.

*BOD7 - Biochemical Oxygen Demand ("biokemisk syreförbrukning"). Enheten för BOD anges i milligram syrgas per liter över 7 dagar.

Förslag på sidor