Avloppsteknik

Lämplig rening för din fastighet beror bland annat på vilka krav som gäller där du bor, vilken typ av mark det är där du tänkt lägga avloppet och vilken typ av avloppsvatten du ska rena. Här får du lite tips när du ska välja avloppsteknik.

Normal skyddsnivå, miljöskydd

Om du bor i ett område med normal skyddsnivå för miljöskydd kan du undersöka om marken är sandig och lämplig för infiltration, genom jordprovtagning. Till en ansökan om infiltration ska du skicka med analysresultat från en sådan jordprovtagning. Infiltration är en billig och enkel lösning för rening om marken är lämplig.

Om marken inte är lämplig för infiltration får du se på andra lösningar, exempelvis markbädd i kombination med extra rening för fosfor.

Hög skyddsnivå, miljöskydd

Om du bor i ett område med hög skyddsnivå för miljöskydd måste du ha en mycket bra rening av både kväve och fosfor. Då räcker inte enbart infiltration. Det finns alternativ med markbäddar som är kompletterade med moduler och extra rening för fosfor som klarar kraven, eller minireningsverk som renar avloppsvattnet i en och samma burk.

Både kompletterade markbäddar och minireningsverk kräver noggrann och regelbunden skötsel av dig som fastighetsägare och ett avtal med någon sakkunnig som ser över anläggningen minst varje år.

Det är också godkänt att installera en sluten tank för att samla upp toalettvatten och anlägga en separat rening för ditt bad-, disk och tvättvatten, eller installera en torrtoalett.

Mer information om sluten tank

Rening av bad-, disk- och tvättvatten

En vanlig och tillräcklig lösning för rening av bad-, disk- och tvättvatten är en tvåkammarbrunn (slamavskiljare) med en volym på en kubikmeter samt en efterföljande markbädd på 15 kvadratmeter, alternativt en infiltration om marken är sandig och lämplig för infiltration. Det går också att rena bad-, disk- och tvättvatten i olika fabrikstillverkade filter, men tänk på att dimensioneringen måste vara tillräcklig.

Översikt över anläggningstyper

Nedan anges exempel på anläggningstyper som lever upp till respektive skyddsnivå. Varje avloppsansökan bedöms för sig utifrån exempelvis vad omgivningen tål.

Kretsloppanpassat avlopp

Normal skyddsnivå miljöskydd

Hög skyddsnivå miljöskydd

Extremt snålspolande toalett (< 1 liter/ spolning) till sluten tank (WC) + infiltration/markbädd (BDT)

Ja

Ja

Urinseparerande toalett (WC) +infiltration/markbädd (BDT+fekalier)

Ja

Nej

Urinseparerande toalett (WC) + markbädd + fosforfälla/-fällning (BDT+fekalier)

Ja

Ja

Urinseparerande torrtoalett +infiltration/markbädd(BDT)

Ja

Ja

Torrtoalett + infiltration/markbädd (BDT)

Ja

Ja

Reningsanläggning för avloppsvatten

Normal skyddsnivå miljöskydd

Hög skyddsnivå miljöskydd

Infiltration (WC+BDT)

Ja

Nej

Markbädd (WC+BDT)

Nej

Nej

Markbädd + fosforfälla/-fällning (WC+BDT)

Ja

Nej

Markbädd med moduler + fosforfälla/-fällning (WC+BDT)

Ja*

Ja*

Minireningsverk med efterpolering (WC+BDT)

Ja*

Ja*


WC = Vattentoalett och BDT= Bad-, disk-, och tvättvatten

Tänk på att både minireningsverk och moduler ska vara utvärderade på ett omfattande och opartiskt sätt och leva upp till reningskraven. Prefabricerade lösningar ska även vara CE-märkta.

Observera att varje avloppsansökan bedöms för sig utifrån exempelvis vad omgivningen tål. Ansökningar som gör avsteg från tabellen bör motiveras noggrant. Ansökningar om anläggningstyper som inte finns med i tabellen bör beskrivas noggrant.

VA-guidens marknadsöversikt

I marknadsöversikten kan du jämföra produkter för avloppsrening. VA-guidens oberoende översikt ger även information om drift, ekonomi och skötsel.

Marknadsöversikt>>

Förslag på sidor