Forshälla-Strand 1:31 med flera ÄFO 3

Detaljplanen vann laga kraft 13 januari 2016

 

Fräknestranden

 

Höjning av byggrätter

Planområdet ligger inom området Fräknestranden mellan Uddevalla och Ljungskile.
Avståndet till Ljungskile är 8 kilometer och till centrala Uddevalla cirka 10 kilometer.

Området är cirka 9,5 hektar och gränsar mot jordbruksmark i söder och norr, mot naturmark i väster samt mot väg 675 i öster.

Planen syftar till att höja byggrätterna för de befintliga fastigheterna i samband med att området får kommunala VA-ledningar.

Förslag på sidor