Hedkärr 1:25 HE 164

Detaljplanen vann laga kraft 14 april 2016

 

Utbyggnad av Biltemas lokaler

Planområdet ligger i södra delen av Torp köpcentrum, söder om väg 161 och upptar cirka 2,5 hektar. Faktisk förändring avser dock enbart ett område på cirka 1100 kvadratmeter i Biltemas södra fasad.

Avsikten är att pröva områdets lämplighet för en utbyggnad av Biltemas lokaler omfattande cirka 1 100 kvadratmeter byggnadsarea. Den nya delen är huvudsakligen avsedd att användas som utökat lager till butiken.

Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter.

Kontakt

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

HE164Planbeskr.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

HE164Samrredo.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

HE164Utlåt.pdf.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00