Hedkärr 1:25 HE 164

Detaljplanen vann laga kraft 14 april 2016

 

Utbyggnad av Biltemas lokaler

Planområdet ligger i södra delen av Torp köpcentrum, söder om väg 161 och upptar cirka 2,5 hektar. Faktisk förändring avser dock enbart ett område på cirka 1100 kvadratmeter i Biltemas södra fasad.

Avsikten är att pröva områdets lämplighet för en utbyggnad av Biltemas lokaler omfattande cirka 1 100 kvadratmeter byggnadsarea. Den nya delen är huvudsakligen avsedd att användas som utökat lager till butiken.

Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter.

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00