Överby 1:31, HE 162

Detaljplanen vann laga kraft 10 januari 2015

Planområdet ligger omedelbart norr om det bostadsområde i Överby som benämns "Lanesundsviken". Förslaget syftar till att pröva möjligheterna till cirka 30 nya villatomter och ett 20-tal nya bostäder i flerbostadshus eller gruppbyggda småhus.

Förslag på sidor