Smedseröd 1:8, HE 140

Detaljplanen vann laga kraft 12 juli 2007

Området är beläget mellan Kissleberg och Hogstorp, öster om E6:an. Syftet med detaljplanen är i huvudsak att pröva lämpligheten av byggrätter för tolv nya enbostadshus i området.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrredo.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00