Tjöstelsröd 2:21, LJ 142

Detaljplanen vann laga kraft 26 maj 2014

Området ligger i centrala Ljungskile öster om Bohusbanan. Planområdet begränsas i väster av Arendalsvägen, i norr av Ekhamravägen samt i söder av Nedre Allén.

Förslaget syftar till att möjliggöra byggandet av upp till 30 lägenheter i flerbostadshus öster om Arendalsvägen. Exploatören tänker sig att bygga så kallade seniorbostäder, vilka ska upplåtas med hyresrätt. Målgrupper och upplåtelseform kan inte regleras i en detaljplan eller i ett bygglov.

Förslag på sidor