Banken, 1094

Detaljplanen vann laga kraft 10 juli 2001

Ett förslag till detaljplan för kvarteret har upprättats av Miljö & Stadsbyggnad, Uddevalla kommun.

Kvarteret omgärdas av Kålgårdsbergsgatan, Kilbäcksgatan, Trädgårdsgatan och Kungsgatan. De båda sistnämnda är gågator i anslutning till kvarteret.

Ett huvudsyfte med planarbetet är att tillvarata de kvaliteter som stora delar av bebyggelsen i kvarteret besitter. Detta görs i första hand genom att detaljplanen föreslår rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser för ett flertal av byggnaderna i kvarteret. På några av fastigheterna är emellertid husen så förvanskade att det inte bedöms vara motiverat att föreslå rivningsförbud.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 12 juni 2001.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1094 Beskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

UA1094 Genomförandebeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00