Bleket 1:46,1139

Detaljplanen vann laga kraft 21 februari 2014

Planområdet ligger en bit norr om stadsmotorvägen i området Jacobsberg.
Den blivande parkeringen ligger i slutet av Älgstigen.

Området används redan idag som parkering, i gällande detaljplan är det allmänplats; park.
Syftet med planen är att göra om detaljplanen så att området blir parkering.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1139Planbeskr.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

UA1139Samrredo.pdf.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00