Herrnhut 2, 1133

Detaljplanen vann laga kraft 19 april 2013

Del av fastigheten Herrnhut 2

Planområdet ligger i Uddevalla centrum, cirka 200 meter öster om Kungstorget.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Uddevalla Tingsrätt, som har sina lokaler i fastigheten Herrnhut 3.

Planen innebär ändrad användning inom parkeringshuset från enbart parkering till parkering och centrumverksamhet med ett i plankartan säkerställt minsta antal p-platser som ska finnas. En mindre del av Zachaus gränd tas i anspråk för utbyggda entréer.

Kvarteret har ett centralt läge med bostäder, handel, kontor och skolor/ högskoleutbildningar i närområdet. Parkeringshuset har idag låg utnyttjandegrad. I oktober 2011 uppskattades beläggningen till ca 40 procent dagtid och 30 procent nattetid. Det finns därför utrymme för att ta delar av parkeringshuset i anspråk för att tillgodose det ökade lokalbehovet. Samtidigt kvarstår huvuddelen av parkeringarna för att täcka nuvarande behov och vara en reserv för framtiden.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1133Planbesk.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

UA1133Illkarta.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

UA 1133Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

UA1133Utlåt.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00