Herrnhut 2, 1133

Detaljplanen vann laga kraft 19 april 2013

Del av fastigheten Herrnhut 2

Planområdet ligger i Uddevalla centrum, cirka 200 meter öster om Kungstorget.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Uddevalla Tingsrätt, som har sina lokaler i fastigheten Herrnhut 3.

Planen innebär ändrad användning inom parkeringshuset från enbart parkering till parkering och centrumverksamhet med ett i plankartan säkerställt minsta antal p-platser som ska finnas. En mindre del av Zachaus gränd tas i anspråk för utbyggda entréer.

Kvarteret har ett centralt läge med bostäder, handel, kontor och skolor/ högskoleutbildningar i närområdet. Parkeringshuset har idag låg utnyttjandegrad. I oktober 2011 uppskattades beläggningen till ca 40 procent dagtid och 30 procent nattetid. Det finns därför utrymme för att ta delar av parkeringshuset i anspråk för att tillgodose det ökade lokalbehovet. Samtidigt kvarstår huvuddelen av parkeringarna för att täcka nuvarande behov och vara en reserv för framtiden.

Förslag på sidor