Bostadsområde vid Skarsjövallen

Nytt förslag till detaljplan för del av fastigheten Tjöstelsröd 1:1 med flera

Planfakta

Plannamn: Bostadsområde vid Skarsjövallen
Uppdragsledare: Mats Windmark
Yta: cirka 25 ha
Dnr: PLAN 2015.51
Kommundel: Ljungskile

Planinformation

Planförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse vid Skarsjövallen. Planen bedöms totalt kunna innehålla 200- 270 bostäder, varav minst 46 kommer att finnas på villatomter som säljs genom den kommunala tomtkön. Övriga bostäder kan upplåtas med hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. Inom ett kvarter möjliggörs i stället förskola, skola, samlingslokaler.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planen har varit ute på granskning under februari 2020. Efter utställningstiden sammanställs alla synpunkter och ska bemötas i ett utställningsutlåtande samt kompletteringar till handlingarna. Målsättningen är att samhällsbyggnadsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över planområdet

Flygfoto över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta -östra delen

Plankarta O delen.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta -västra delen

Plankarta V delen.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Kungörelse om förlängd tid för utställning

Kungörelse förlängd tid.pdf

Utredningar

Ikon dokument/fil

Naturvärdesinventering

Naturcentrum 2019-05-08 K.pdf
Ikon dokument/fil

Utredning om vattensalamander

Rapport större vattensalamander 2015-03-30.pdf
Ikon dokument/fil

Trafikbullerutredning

Soundcon 2019-05-01 K.pdf
Ikon dokument/fil

Bilagor till ansökan om dispens från biotopskydd

Skyddsåtgärder, Skötsel, Uppföljning.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00