Bostadsområde vid Skarsjövallen

Nytt förslag till detaljplan för del av fastigheten Tjöstelsröd 1:1 med flera

Planfakta

Plannamn: Bostadsområde vid Skarsjövallen
Uppdragsledare: Mats Windmark
Yta: cirka 25 ha
Dnr: PLAN 2015.51
Kommundel: Ljungskile

Planinformation

Planförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse vid Skarsjövallen. Planen bedöms totalt kunna innehålla 200- 270 bostäder, varav minst 46 kommer att finnas på villatomter som säljs genom den kommunala tomtkön. Övriga bostäder kan upplåtas med hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. Inom ett kvarter möjliggörs i stället förskola, skola, samlingslokaler.

Detta har hänt i planarbetet

  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen 14 april 2021.
  • Beslutet är överklagat och de nio överklagande-skrivelserna överlämnades till Mark- och miljödomstolen den 12 maj 2021.
Bild som anger att planen är överklagad

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över planområdet

Flygfoto över planområdet

Kontakt

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

2 Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta -östra delen

6 Plankarta Ö delen A0.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta -västra delen

5 Plankarta V delen A0.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

3 Genomförandebeskrivning.pdf

Utredningar

Ikon dokument/fil

Naturvärdesinventering

Naturcentrum 2019-05-08 K.pdf
Ikon dokument/fil

Utredning om vattensalamander

Rapport större vattensalamander 2015-03-30.pdf
Ikon dokument/fil

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning 2019-05-31.pdf
Ikon dokument/fil

Bilagor till ansökan om dispens från biotopskydd

Skyddsåtgärder, Skötsel, Uppföljning.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00