Överenskommelse kommun & idéburen sektor i Uddevalla - ÖK Idé

Stärkt demokrati, rikare fritid, minskat utanförskap, bättre välfärd.

ÖK Idé är en överenskommelse om samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor i Uddevalla. Syftet är att mötas och tillsammans arbeta för stärkt demokrati, rikare fritid, minskat utanförskap och bättre välfärd i Uddevalla.

Idéburen sektor omfattar föreningsliv, trossamfund, idéburna företag, folkbildning och stiftelser, dvs organisationer som har samhälls- och medlemsnytta som främsta mål, samt tar tillvara befolkningens och samhällets intressen utan ekonomisk vinst.

Varje år möts Uddevalla kommun och idéburen sektor för gemensamt lärande och samverkan genom:

  • Dialog kring samhällsutmaningar
  • Erfarenhetsutbyte och utbildningar
  • Idéverkstäder – där vi blir konkreta och arbetar fram samverkan och samarbeten

En partsgemensam grupp bestående av representanter för idéburen sektor, kommunens förvaltningar, samt politiker möts fyra gånger per år.

ÖK Idé genomsyras av värdegrundens principer om:

Dialog – Helhetssyn – Kvalitet – Långsiktighet – Mångfald - Självständighet och oberoende – Öppenhet och insyn

Prioriterade samhällsutmaningar

Genom stordialog har parterna gemensamt identifierat ett antal samhällsutmaningar som Uddevalla står inför. De prioriterade samhällsutmaningarna att kraftsamla och samverka kring under samverkansplanens period är följande:

Bild över de prioriterade samhällsutmaningarna att kraftsamla och samverka kring under samverkansplanens period 2022-2026.

Att bryta ofrivillig ensamhet har lyfts fram som en särskilt viktig samhällsutmaning att samverka kring.

Kontaktuppgifter:

Kommunens processledare: emelie.eek@uddevalla.se

Idéburen sektors processledare: niklas.hogberg@abf.se

Förslag på sidor