Överenskommelse kommun & idéburen sektor i Uddevalla - ÖK Idé

Utvecklad samverkan och dialog mellan kommunen och idéburen sektor.

Uddevalla kommun och idéburna sektorn i Uddevalla har tillsammans tagit fram en överenskommelse kring samverkan. Syftet är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.

Idéburen sektor kan även kallas för civilsamhälle, social ekonomi, tredje sektorn, eller folkrörelse. Den idéburna sektorn består av organisationer som har samhällsnytta och medlemsnytta som främsta mål, samt tar tillvara befolkningens och samhällets intressen utan ekonomisk vinst. Begreppet ska ses som ett samlingsbegrepp och avser föreningsliv, trossamfund, idéburna företag, folkbildning och stiftelser men också aktörer utan formell organisation till exempel olika nätverk.

Överenskommelsen utgår från en nationell modell och kan beskrivas som gemensamma spelregler och åtaganden som underlättar samverkan och skapar ett gott klimat för idéburna organisationer i Uddevalla.

Hur kan den nya Översiktsplanen för Uddevalla bidra till föreningslivets utveckling?

Välkommen på information och samråd

Tisdagen den 15 juni kl. 18-20.30

Uddevalla kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som ska redovisa mark- och vattenanvändningen för hela kommunens yta och hur kommunen vill utvecklas på olika sätt.

I förslaget lyfts perspektiv utifrån föreningslivet och civilsamhället.

Amanda Windeman, projektledare på Uddevalla kommun, kommer att presentera förslaget till ny översiktsplan och det kommer att ges möjlighet till diskussion och till att lämna synpunkter utifrån bland annat följande frågeställningar: Vad är viktigt för er förening i framtiden? Vilka perspektiv och kunskaper har föreningarna som behöver lyftas in i översiktsplanen för att den ska främja civilsamhällets organisationer i Uddevalla?

Anmälan senast den 13 juni via formuläret.

För mer information, kontakta:

Processledare i Uddevalla kommun, ÖK Idé Uddevalla

Emelie Eék, telefon 0522-69 61 48
Processledare för Idéburen sektor, ÖK Idé Uddevalla

Lisa Jonsson, telefon 010-33 00 946
Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00