Omyndig driva rörelse

Föräldrar får inte låta barn under 16 år driva rörelse. För omyndiga som har fyllt 16 år får dock föräldrarna, med Överförmyndarnämndens samtycke, låta den omyndige bedriva rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Föräldrar får inte bedriva en sådan rörelse för den omyndiges räkning utan Överförmyndarnämndens samtycke. Samtycke får endast lämnas om den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges. Överförmyndaren gör bland annat en bedömning av hur stort ekonomiskt risktagande rörelsen medför för den omyndige.

En omyndig som med samtycke bedriver rörelse får enligt lag själv ingå rättshandlingar inom ramen för rörelsen. Det betyder att den omyndige, för firmans räkning, kan förvärva egendom, låna pengar, pantsätta egendom med mera. Den omyndige får dock inte för firmans räkning köpa eller sälja fast egendom, bostadsrätt med mera.

Kravet på Överförmyndarens samtycke för att underårig ska få bedriva rörelse finns för att säkerställa att barn inte riskerar att bli skuldsatta eller gå i personlig konkurs.

Förslag på sidor