Olika bolagsformer

Olika former av näringsverksamhet medför olika grad av risker för den omyndiges ekonomi.

  • Enskild firma innebär att den omyndige själv står ansvarig för alla ekonomiska förpliktelser som han eller hon har ådragit sig genom firman.
  • Handelsbolag med minst två delägare medför att den omyndige tillsammans med den andre eller de andra bolagsmännen är personligt och solidariskt ansvarig för förpliktelser. Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal.
  • Kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar (komplementär). Om den omyndige är kommanditdelägare är han eller hon bara ansvarig upp till den kapitalinsats som han eller hon har lagt in i firman.
  • Aktiebolag innebär att firman såsom juridisk person är ansvarig för bolagets förpliktelser. Eftersom ett sådant bolag kräver en större kapitalinsats bör det inte komma i fråga för Överförmyndarnämnden att ge samtycke till en sådan rörelse. Undantagssituationer kan förekomma, till exempel om det rör sig om ett familjeföretag.

Förslag på sidor