Förmyndare

Föräldrar som förmyndare för barn

Personer som inte fyllt 18 år är enligt svensk lag omyndiga. Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och en förmyndare. I de flesta fall är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare för sina omyndiga barn, men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare och/eller förmyndare.

En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. En förmyndares uppdrag är att företräda barnet när det gäller frågor som rör hans eller hennes ekonomi. Om barnet har tillgångar är förmyndarens ansvar att förvalta dessa tillgångar.

Överförmyndaren i den kommun barnet är folkbokfört har tillsyn över barnets tillgångar.

Fri eller kontrollerad förvaltning?

Huvudregeln är att föräldrar fritt bestämmer hur barnets tillgångar ska användas till barnet (alltid med utgångspunkt i barnets bästa), men det finns vissa undantag. Föräldrarna måste exempelvis alltid ha överförmyndarens samtycke till att köpa en fastighet eller en bostadsrätt för barnets räkning.

Om barnets tillgångar överstiger åtta (8) prisbasbelopp övergår föräldrars fria förvaltning i en så kallad kontrollerad förvaltning. Föräldrar är skyldiga att anmäla detta till överförmyndaren. Vid kontrollerad förvaltning utövar överförmyndaren tillsyn över förmyndarens förvaltning av barnets tillgångar och föräldrarna ska därför årligen, före den 1 mars, lämna en redovisning till överförmyndaren över förvaltningen från föregående år. Samma redovisningsskyldighet gäller när barnet blir ägare till fast egendom. Redovisningen granskas sedan av tjänstemän på kontoret för Samverkande överförmyndare.

Det vanligaste är att överförmyndaren kommer i kontakt med barn och dess tillgångar när barnet får utbetalat en försäkringsersättning eller genom arv eller testamente har fått pengar till ett värde överstigande ett prisbasbelopp (47 600 kronor för år 2021) eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll. Då skall utbetalaren sätta in pengarna hos bank eller kreditmarknadsföretag, med överförmyndarspärr.

Överförmyndarspärrade pengar

Överförmyndarspärr innebär att medlen inte får tas ut av förmyndare utan överförmyndarens samtycke.

Ansökan om uttag från omyndigs överförmyndarspärrade konto skickas till kontoret för Samverkande överförmyndare.

Förslag på sidor