Yrkesverksam

Här finner du information och stödmaterial till dig som är yrkesverksam och möter barn i Barnahus Fyrbodals målgrupp.

Konsultation

Personal från myndigheter eller annan verksamhet kan kontakta oss i frågor som rör den aktuella målgruppen.

Vi hjälper er med konsultativt stöd och utbildning. Du har möjlighet att konsultera Barnahus Fyrbodal i ärenden där det finns misstanke om brott mot barn. Du kan kontakta samordnare på telefon eller via ett digitalt möte. Vi på Barnahus Fyrbodal har spetskompetens på området och ställer gärna upp med konsultation när det finns misstanke om brott mot barn.

Samråd

På samråd tas anmälningar upp från respektive socialtjänst inom Barnahusets målgrupp. Där finns personal från samverkande kommuner och traumateamet BUP. Innan en socialanmälan tas upp på samråd är en första risk- och skyddsbedömning gjord av socialtjänsten. Ärendena dras avidentifierade på samråden. Myndigheterna har sekretess.

Samrådsrepresentanter inom socialtjänsten

Samrådsrepresentantens roll är att innan samråd stämma av med kollegor om det finns ärenden eller frågeställningar som ska tas på samrådet. Under samrådet bidra med reflektioner, kunskap och tankar för att komma vidare i ärendet. Efter samrådet återkoppla i sin organisation.

Rättsligt samråd

Till Barnahus Fyrbodal kommer alla polisanmälningar som tillhör målgruppen. Samplanering mellan berörda myndigheter sker på det rättsliga samrådet utifrån åklagarens direktiv angående hämtning av barn till barnförhör och eventuellt läkarundersökning. Planering av socialtjänstens insatser sker. Barnets eller närståendes behov av krisstöd säkerställs.

Akut samråd

Akut samråd används i ärenden där det finns behov av akut handläggning. Det vill säga pågående/omfattande övergrepp eller våld där behov av akut skydd eller annan åtgärd från myndighet finns.

BIM - Barnahusets insatsmodell

Barnahusets insatsmodell (BIM) är framtagen i samverkan mellan Lilla Edet, Vänersborg och Trollhättan och utgår ifrån aktuell kunskap och befintliga metoder kring arbete med våldsutsatta barn. Enligt BIM ska varje barn snabbt erbjudas stöd, helst samma dag som polisförhöret/barnförhöret eller socialtjänstens barnsamtal utifrån misstanke om våldsutsatthet har ägt rum. Även föräldrarna ska erbjudas stöd samma dag i syfte att stabilisera den kris som ofta uppstår i samband med att barn berättar om bristande hemförhållanden.

Önskar du veta mer om BIM? Kontakta samordnare på Barnahus Fyrbodal, filial Uddevalla.

STARK

S - Sexuell insikt
T - Trygghet
A - Aktsam om kroppen
R - Respektera sig själv
K - Kunskap

Stark modellen är en biståndsbedömd insats framtagen för att kunna möta och stärka barn och ungdomar som har varit utsatta för sexuella övergrepp och kränkningar i relation, i offentlig miljö och/eller på nätet.

Önskar du veta mer? Kontakta samordnare på Barnahus Fyrbodal, filial Uddevalla.

Kontakt

Samordnare, filial Uddevalla

Maria Thelén
Telefon: 0522-69 68 43
E-post: barnahus@uddevalla.se

Emma Wallros
Telefon: 0522-69 68 47
E-post: barnahus@uddevalla.se

Familjekontorets reception: 0522-69 68 00

Mer information

Webbsidor:

Liten och trygg - om arbetet med att upptäcka och förebygga våld mot små barn

Förskola och barnomsorg

Webbutbildningar:

Filmer:

Förslag på sidor