Grannars möjlighet att påverka

Hus som byggs eller tillbyggnader som görs innebär oftast en påverkan på omgivningen. Därför ska dina grannar, och andra som berörs av din ansökan, informeras och ha möjlighet att lämna in synpunkter. Grannar har rätt att yttra sig, men inte möjlighet att avgöra ärendet. Att grannarna inte har några invändningar mot en åtgärd räcker inte för att du ska få bygglov. Åtgärden får inte heller medföra betydande olägenheter för omgivningen.

Grannar ska höras vid ansökningar:

  • Som avviker från gällande plan- eller områdesbestämmelser.
  • Utanför detaljplanerat område som gäller nybyggnation, större tillbyggnader av befintlig byggnad och lovpliktig ändrad användning av mark eller hus.

Din handläggare gör en bedömning om vad som är skäligt att ta hänsyn till med tanke på hur området är bebyggt i övrigt och i vilken grad ditt bygge kan störa grannfastigheter. I bedömningen om risk för störningar tar man med sådant som skuggning, brandspridning, närhet till fönster med inblick och dylikt.

Om det är många som berörs av ditt bygge kungörs (meddelas) ansökan via lokaltidningen.

Boverkets information om att höra grannar och andra berörda

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00