Digitalisering av detaljplaner

I Uddevalla jobbar vi med att digitalisera våra detaljplaner. Digitala detaljplaner är en service för medborgare och underlättar mycket av kommunens handläggning. Bland annat underlättar digitala detaljplaner fastighetsbildningen och är en förutsättning för automatiserade bygglov.

DIGIT - Utvecklat näringsliv genom digitala detaljplaner

Uddevalla är med i ett projekt för att digitalisera detaljplaner, DIGIT. Tanken är att ta fram en metod för digitalisering för uppnå en effektivare och smartare samhällsbyggnadsprocess och på så sätt bidra till näringslivets utveckling.

Många äldre detaljplaner är idag svårtolkade, vilket tar tid och är ett hinder för både näringsidkare och privatpersoner. Dagens analoga lagring och hantering av detaljplaner kan också leda till olika tolkningar vilket skapar en rättsosäkerhet.

Med digitala detaljplaner kan olika markområden i en region eller i hela landet snabbt inventeras och jämföras så att ett företag snabbt och kostnadseffektivt hittar det bästa läget. Det gör digitaliserade detaljplaner mycket värdefullt för företagsetablering. Att snabbt kunna avfärda ett läge som ointressant för en viss etablering har också ett stort värde, så att inte arbete för att utreda en plats läggs ned i onödan.

Metoden för digitalisering av detaljplaner kommer att skalas upp till nationell nivå eftersom det finns behov av att tillgängliggöra detaljplaner samlat för att säkerställa en likartad standard för visualisering och gestaltning i riket.

Digit är ett flerårigt utvecklingsprojekt för att digitalisera detaljplaner som genomförs i samverkan mellan Uddevalla, Orust, Sandviken, Hofors, Ockelbo, Trollhättan och Vänersborgs kommun. Flera företag medverkar också i projektet som referensgrupp.

Detaljplaner

Kontakt

Therese Frick, förrättningslantmätare

+46 522‑69 73 44

therese.frick@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor