Forshälla-Sund 1:8, Sundskogen/Sundsstrand

Detaljplanen vann laga kraft 16 augusti 2010

Planområdet ligger vid Byfjordens södra strand, cirka en kilometer öster om Uddevallabron. Avståndet cykelvägen till Uddevalla centrum via Lindesnäs är cirka 6 kilometer.

Planen syftar till att möjliggöra cirka 120 nya tomter för styckebyggda villor, vilka i första hand ska försäljas genom kommunens tomtkö. Vidare ingår tre större tomter för "samlad exploatering". De senare beräknas tillsammans kunna inrymma minst 100 nya bostäder i form av gruppbebyggda småhus med äganderätt eller bostäder med hyres- eller bostadsrätt i varierande hustyper och hushöjder. En förskoletomt placeras vid områdets entré.

Ändring i detaljplanen vann laga kraft 10 januari 2018

Ett av huvudsyftena med planändringen är att inom den hittills obebyggda östra delen göra fyra mindre delområden mer flexibla så att inte bara friliggande villor medges, utan även andra typer av bostäder.

Förslag på sidor