Almås 3 HE 18Ä

Detaljplanen vann laga kraft 20 december 2018

Planen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 22 november 2018.

Planändringens syfte är att upphäva gällande tomtindelning så att avstyckning av del Almås 3 kan ske.

Förslag på sidor