Flökärr, HE 136

Detaljplanen vann laga kraft 8 mars 2006

Byggrätternas storlek varierar beroende på hur spillvatten-omhändertagandet sker samt om avstyckning genomförs. För icke kvartersmark, väg- och naturmark samt vattenområde, skall planen utgöra ett underlag för gemensamt ansvar, i form av bildande av gemensamhetsanläggning.

Planens primära syfte är att pröva lämpligheten av att bekräfta befintlig bebyggelse. I detta syfte ingår också att möjliggöra avstyckningar på det som idag är arrendetomter samt att redovisa relevanta byggrätter i området.

Förslag på sidor