Flökärr, HE 136

Detaljplanen vann laga kraft 8 mars 2006

Byggrätternas storlek varierar beroende på hur spillvatten-omhändertagandet sker samt om avstyckning genomförs. För icke kvartersmark, väg- och naturmark samt vattenområde, skall planen utgöra ett underlag för gemensamt ansvar, i form av bildande av gemensamhetsanläggning.

Planens primära syfte är att pröva lämpligheten av att bekräfta befintlig bebyggelse. I detta syfte ingår också att möjliggöra avstyckningar på det som idag är arrendetomter samt att redovisa relevanta byggrätter i området.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

A1karta.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samradr.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00