Hagabergsområdet, Utby, HE 148

Detaljplanen vann laga kraft 11 juni 2009

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Utby. Förslaget syftar till att möjliggöra 5 helt nya villatomter, samt höjd byggrätt för 36 befintliga bostadstomter.
Några av de befintliga tomterna utökas något.

Förslag på sidor