Hagabergsområdet, Utby, HE 148

Detaljplanen vann laga kraft 11 juni 2009

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Utby. Förslaget syftar till att möjliggöra 5 helt nya villatomter, samt höjd byggrätt för 36 befintliga bostadstomter.
Några av de befintliga tomterna utökas något.

Mer information

Ikon dokument/fil

Programhandling

Program.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

PlankartaA0.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

Progredo.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00