Herrestad 3:24, HE 153

Detaljplanen vann laga kraft 9 december 2010

Planområdet utgörs av fastigheten Herrestad 3:24, med adress Sunningevägen 49B. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av en delning av fastigheten så ytterligare ett enbostadshus kan byggas på egen tomt.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genofbesk.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlåtande.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00