Herrestad 3:24, HE 153

Detaljplanen vann laga kraft 9 december 2010

Planområdet utgörs av fastigheten Herrestad 3:24, med adress Sunningevägen 49B. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av en delning av fastigheten så ytterligare ett enbostadshus kan byggas på egen tomt.

Förslag på sidor