Källdal 4:1, HE 139

Detaljplanen vann laga kraft 27 juni 2007

Planområdet är beläget på Sunningebergen cirka 10 kilometer från Uddevalla centrum.

Planens syfte är att pröva lämpligheten av två enbostadshus på mark som i gällande detaljplan redovisas som allmän plats.

Den nya utställningen föranledes av att planhandlingarna har reviderats så att det framgår att ett förordnande enligt plan- och bygglagen 16 kapitlet 19 § inom planområdet skall upphävas.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00