Källdal 4:1, HE 139

Detaljplanen vann laga kraft 27 juni 2007

Planområdet är beläget på Sunningebergen cirka 10 kilometer från Uddevalla centrum.

Planens syfte är att pröva lämpligheten av två enbostadshus på mark som i gällande detaljplan redovisas som allmän plats.

Den nya utställningen föranledes av att planhandlingarna har reviderats så att det framgår att ett förordnande enligt plan- och bygglagen 16 kapitlet 19 § inom planområdet skall upphävas.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

A2Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00