Kissleberg 1:16, HE 146

Detaljplanen vann laga kraft 17 april 2009

Planområdet är beläget cirka 4 kilometer väster om Uddevalla centrum, vid Torsvägen.

Detaljplanen upprättas i syfte att kunna utvidga fastigheten Kissleberg 1:16 genom tillköp av mark från kommunens fastighet Kissleberg 1:2.

Ändring av detaljplan för Kissleberg 1:146, Ä146

Detaljplanen vann laga kraft 8 november 2013

Planändringsområdet omfattar flertalet detaljplaner i Kissleberg (4, 6 och 8). Ändringarna syftar till att pröva huvudmannaskapet för allmän plats i Kissleberg.
Miljö och Stadsbyggnad samt Tekniska nämnden föreslår nu att kommunen blir huvudman för de vägarna och de allmänna grönytorna (parkmarken) i Kissleberg. Undantaget är gatumarken på P-ytorna vid Talmansvägen 27 - 35, där detaljplanen upphävs.
Vidare föreslås att en mindre del av allmän plats i områdets västligaste del upphävs.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genof.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta A4.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning ändring

HE146ÄBeskr.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Bestämmelser ändring

HE146ÄBest.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Områdeskarta ändring

HE146ÄOmr.kartaA0.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse ändring

HE146ÄSamrredog.pdf.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande ändring

HE146ÄUtlåt.pdf.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00