Kissleberg 1:16, HE 146

Detaljplanen vann laga kraft 17 april 2009

Planområdet är beläget cirka 4 kilometer väster om Uddevalla centrum, vid Torsvägen.

Detaljplanen upprättas i syfte att kunna utvidga fastigheten Kissleberg 1:16 genom tillköp av mark från kommunens fastighet Kissleberg 1:2.

Ändring av detaljplan för Kissleberg 1:146, Ä146

Detaljplanen vann laga kraft 8 november 2013

Planändringsområdet omfattar flertalet detaljplaner i Kissleberg (4, 6 och 8). Ändringarna syftar till att pröva huvudmannaskapet för allmän plats i Kissleberg.
Miljö och Stadsbyggnad samt Tekniska nämnden föreslår nu att kommunen blir huvudman för de vägarna och de allmänna grönytorna (parkmarken) i Kissleberg. Undantaget är gatumarken på P-ytorna vid Talmansvägen 27 - 35, där detaljplanen upphävs.
Vidare föreslås att en mindre del av allmän plats i områdets västligaste del upphävs.

Förslag på sidor