Laneberg 1:3 och Svälte 1:2, HE 161

Detaljplanen vann laga kraft 14 april 2014

Planområdet är cirka 45 hektar och ligger i Lanesund, en dryg mil väster om centrala Uddevalla.

Marken inom planområdet är privatägd och består av cirka 130 bebyggda bostadsfastigheter samt 9 fastigheter som är obebyggda.

Planens syfte är att pröva lämpligheten att utöka byggrätterna i samband med att Tekniska kontoret bygger ut kommunalt vatten- och avlopp till Laneberg. Det aktuella området är sedan tidigare planlagt för bostäder med högst 80 kvadratmeter byggnadsarea.

Förslag på sidor