Södra Torp, HE 131

Detaljplanen vann laga kraft 14 juli 2005

En detaljplan för utvidgning av Torp köpcentrum är utställd för granskning på Medborgarkontoret i rådhuset, stadshuset och stadsbiblioteket.  
Planområdet är beläget söder om Lysekilsvägen i anslutning till Torp köpcentrum.

Planen föreslår byggrätter för handel med anknytning till fritid, båt, bil och trädgård.
Ett tidigare mer omfattande förslag har bearbetats efter samråd med berörda och minskats till att endast omfatta marken sydöst om den så kallade Bauhausrondellen.
Tillåten handelsyta föreslås uppgå till 11 500 kvadratmeter.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

illustrationskarta Torp ant.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00