Södra Torp, HE 131

Detaljplanen vann laga kraft 14 juli 2005

En detaljplan för utvidgning av Torp köpcentrum är utställd för granskning på Medborgarkontoret i rådhuset, stadshuset och stadsbiblioteket.  
Planområdet är beläget söder om Lysekilsvägen i anslutning till Torp köpcentrum.

Planen föreslår byggrätter för handel med anknytning till fritid, båt, bil och trädgård.
Ett tidigare mer omfattande förslag har bearbetats efter samråd med berörda och minskats till att endast omfatta marken sydöst om den så kallade Bauhausrondellen.
Tillåten handelsyta föreslås uppgå till 11 500 kvadratmeter.

Förslag på sidor