Högås-Kärr 1:1, HÖ 115

Detaljplanen vann laga kraft 21 februari 2013

Ett förslag till detaljplan har upprättats av Aspekt Arkitektur, daterat 16 maj 2012. Syftet med förslaget till detaljplan är att pröva lämpligheten av åtta nya villatomter i området.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade 20 september att anta detaljplanen.
Efter det har överklaganden inkommit som först ska prövas av länsstyrelsen.

Omkring 1,5 mil väster om Uddevalla ligger planområdet på skogsklädd höjd cirka 1 kilometer väster om Sundsandvik och Nötesundsbron.
Området nås idag via väg 160 från vilken man viker av vid Hälle Torg västerut på väg 790 mot Eriksberg.

Mer information

Ikon dokument/fil

Program

Program.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

HÖ115 Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

HÖ115 Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Programsamråd

HÖ115 Progsamredo.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

HÖ115 Samredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

HÖ115 Utlåt.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00