Anfasteröd 1:71 och 1:91 med flera, LJ 137

Detaljplanen vann laga kraft 26 mars 2010

Planområdet är beläget mellan Dirhuvudsvägen 5 och Tångvägen 2.
Planen syftar till att möjliggöra avstyckning av två nya villatomter, vilka ska få infart från Dirhuvudsvägen.

Förslag på sidor