Anfasteröd 1:71 och 1:91 med flera, LJ 137

Detaljplanen vann laga kraft 26 mars 2010

Planområdet är beläget mellan Dirhuvudsvägen 5 och Tångvägen 2.
Planen syftar till att möjliggöra avstyckning av två nya villatomter, vilka ska få infart från Dirhuvudsvägen.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

LJ137_Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

LJ137_Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

LJ137_Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

LJ137_Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00