Knähammar 1:7, SK 106

Detaljplanen vann laga kraft 29 augusti 2012

Studseröd är beläget cirka 20 kilometer nordväst om Uddevalla tätort, invid Gullmarsfjorden.
Totalt omfattar detaljplanen ungefär 1,9 hektar mark och vatten.

Planen avser att pröva möjligheterna till en utökning av Studseröds marina. Förutom planen har en miljökonsekvensbeskrivningen upprättats. Den syftar bland annat till att belysa planens förväntade konsekvenser för naturmiljön och för hälsomiljön. Tillsammans med planhandlingarna ska miljökonsekvensbeskrivningen bidra till att verksamheten utformas så att effekterna på miljön minimeras.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Genomförandebeskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskr.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta A2.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlåtande.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00