Knähammar 1:7, SK 106

Detaljplanen vann laga kraft 29 augusti 2012

Studseröd är beläget cirka 20 kilometer nordväst om Uddevalla tätort, invid Gullmarsfjorden.
Totalt omfattar detaljplanen ungefär 1,9 hektar mark och vatten.

Planen avser att pröva möjligheterna till en utökning av Studseröds marina. Förutom planen har en miljökonsekvensbeskrivningen upprättats. Den syftar bland annat till att belysa planens förväntade konsekvenser för naturmiljön och för hälsomiljön. Tillsammans med planhandlingarna ska miljökonsekvensbeskrivningen bidra till att verksamheten utformas så att effekterna på miljön minimeras.

Förslag på sidor