Skaveröd, SK 105

Detaljplanen vann laga kraft 4 april 2008

Planen syftar till att möjliggöra avstyckning av tomter till två befintliga hus som idag ligger på parkmark. Därigenom får de samma byggrätt som i övrigt gäller inom planen.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

samrådsredogörelse

samr.red..pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00