Skaveröd, SK 105

Detaljplanen vann laga kraft 4 april 2008

Planen syftar till att möjliggöra avstyckning av tomter till två befintliga hus som idag ligger på parkmark. Därigenom får de samma byggrätt som i övrigt gäller inom planen.

Förslag på sidor