Kuröd 4:66, Ä296

Detaljplanen vann laga kraft 9 juli 2009

Uddevalla Kraft AB planerar för att etablera en anläggning som producerar pellets på fastigheten Kuröd 4:66, i anslutning till Lillesjöverket.

Tillverkningen sker med hjälp av överskottsenergi från kraftvärmeverket. Detaljplanens syfte med ändringen av planen är att möjligöra högre höjd än ursprunglig plan, dock ska ny höjd inte överstiga pannhuset på Lillesjöverket. Eventuella torn med mera för överskrida den nya höjden.

Förslag på sidor