Gäller Omsorg och Hjälp

Har du synpunkter på god man eller förvaltare?

Om en god man eller förvaltare inte utför sitt uppdrag på ett korrekt sätt kan man framföra klagomål skriftligt till Samverkande överförmyndare som får utreda frågan.

Visar utredningen att den gode mannen eller förvaltaren har misskött sitt uppdrag kan överförmyndaren besluta att byta ut personen.